Refusions-ordningen

Refusionsordningen

Refusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst
Refusionen kan kun søges af kommuner, der én gang årligt sender en samlet opgørelse over køb til Slots- og Kulturstyrelsen.

Hvem kan søge?
Kommuner, der har haft udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst i det foregående kalenderår.

Hvad er formålet med ordningen?
Formålet med ordningen er at give kommuner et incitament til at købe forestillinger, så børn i hele landet får mulighed for at se børneteater af kvalitet. Det samme gælder for opsøgende scenekunst. Ved børneteater forstås teater, der er produceret for børn og unge under 16 år. Ved opsøgende scenekunst forstås scenekunst, der opføres på steder, hvor publikum normalt kommer af andre grunde end at se scenekunst. Det kan f.eks. være et bibliotek, en rådhushal eller lignende.

Sådan vurderes kommunens ansøgning
For at udgiften til en forestilling kan udløse refusion, skal forestillingen være godkendt som professionel scenekunst.

Fold ud

Hvad skal kommunens ansøgning indeholde?
Følgende to bilag skal vedhæftes ansøgningen:

  • Opgørelse over samtlige forestillinger i excel-ark

  • Revisionserklæring, hvis den opgjorte refusion udgør mere end 100.000 kr.

Opgørelsen danner grundlag for den revisionserklæring, der indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen sammen med ansøgningsskemaet senest den 1. april 2021.
I revisionserklæringen afgiver revisor en erklæring om, at opgørelsen af statslig refusion er opgjort i overensstemmelse med gældende bestemmelser.

Refusion til og med 100.000 kr.
Udgør den opgjorte refusion 100.000 kr. eller derunder, skal kommunen afgive en erklæring, der er en del af ansøgningsformularen. Kommunen skal derfor ikke længere indsende en revisionserklæring, hvis den opgjorte refusion udgør 100.000 kr. eller derunder.

Økonomi
Der ydes 50% refusion af udgifterne, eks. moms.
Udgifterne skal være nettoudgifter, det vil sige, at eventuelle billetindtægter mm. skal fratrækkes.

__________________________________________________

Ansøgninger behandles i henhold til Bekendtgørelse om statsrefusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst.

Ansøgningen behandles administrativt af Center for Kunst og Biblioteker, Slots- og Kulturstyrelsen.

Se bekendtgørelse og vejledning vedr. Refusionsordningen nedenfor

Download dokumenter