Turnénetværk for Voksenteater

Optagelse i Turnénetværk for Voksenteater

Teaterforeninger kan som arrangører af scenekunst søge optagelse i foreningen Turnéteater.dk også kaldet Turnénetværket.  Foreningen er ledet af en bestyrelse med repræsentanter for arrangører af scenekunst.

Hvad er Turnénetværket?

Turnénetværket er en forening, hvis hovedformål er udbredelse af nyskabende og eksperimenterende turnéteater til voksenpublikummet i hele landet. Foreningens medlemmer vælger hvert år 22 forestillinger, heraf 2 internationale, hvis sådanne er indstillede, og som opfylder ovenstående krav.

Som medlem af Turnéteater.dk kan man søge underskudsgaranti til forestillinger, som er optaget under denne ordning.

Oversigt over forestillinger optaget i 2023/2024 findes på nederst på denne side samt på Turnéteater.dk’s  hjemmeside: www.turneteater.dk/.

Hvem kan blive medlem?
For at blive medlem af netværket skal man stille en scene til rådighed for turnéforestillinger uden omkostninger for turnéteatrene. Netværket består udover teaterforeninger også af repræsentanter fra egnsteatre, små storbyteatre, åbne scener, kulturhuse m.fl. Desuden er der et krav om, at man fra sæson 23/24 skal booke mindst 2 forestillinger under de 2 underskudsordninger - Turnénetværket (TN) og Garantiordningen (GO), og her skal den ene være en af turnénetværkets forestillinger.

Der er en række øvrige krav til medlemmerne, f.eks. at markedsføre forestillingerne, at deltage aktivt i i turnénetværket m.h.t. at vurdere og booke egnede forestillinger og have visioner for udvikling af tilskuerantal og udvikling af nye publikumsgrupper. Udførlig beskrivelse af Turnéteater.dk´s krav, rammer og vilkår kan læses hjemmesiden: www.turneteater.dk/. Anmodning om optagelse i Turnénetværket sendes til koordinator Ib Jensen på turnéteater@gmail.com.

Hvem vurderer din ansøgning?
Det er bestyrelsen for Turnénetværket, der vurderer de indkomne ansøgninger og optager medlemmer i netværket.

Bookning af forestillinger og ansøgning om udbetaling af underskudsgarantier
For at være omfattet af underskudsdækningen, skal de pågældende forestillinger være bookede på www.turneteater.dk , ligesom underskudsdækning efterfølgende skal ansøges samme sted. Forestillinger under turnénetværksgarantien er på Turnéteater.dk’s hjemmeside markeret med en grøn rubrik og TN.

Se også nedenfor: Turnénetværk for Voksenteater - kort fortalt!

_________________________________________________________________________________________________________________

Stikprøvekontrol
Slots- og Kulturstyrelsen har bemyndiget Turnéteater.dk og herunder Scenit som underleverandør til at indhente supplerende oplysninger efter behov for at vurdere, om tilskudsmodtageren har anvendt tilskuddet til formålet. I den forbindelse er tilskudsmodtageren forpligtet til at kunne fremvise et regnskab for afholdelsen af aktiviteten og en dokumentation, der viser beløbsopgørelsen.
Tilskuddet er udbetalt med tilbagebetalingspligt i tilfælde af, at tilskudsmodtager ikke opfylder og/eller kan dokumentere, at de ovenstående tilskudsforudsætninger er opfyldt.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til koordinator Ib Jensen på mail : turneteater@gmail.com

Download dokumenter