Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Danmarks Teaterforeninger

Revideret 18. august 2022

1) Dataansvarlig
Danmarks Teaterforeninger er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

2) Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af persondata, kan du kontakte os på:

post@danmarks-teaterforeninger.dk eller 3535 4846

3) Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

a)     Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

b)    Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

c)     Du har ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring, fx modtagelse af nyhedsbreve

d)    Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

e)    Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

f)      Du kan altid indgive en klage til datatilsynet: www.datatilsynet.dk

4) Behandling af oplysninger

Nedenfor har vi redegjort for til hvilke præcise formål, vi behandler dine oplysninger.
Vi behandler oplysninger om dig:

4.1 SOM MEDLEM AF FORENINGEN


Når din organisation er medlem hos os, behandler vi personoplysninger til at varetage administrationen vedrørende virksomhedens medlemskab.

a) Formål

Formålet med behandlingen af personoplysninger er at gøre os i stand til at sikre de fordele, medlemskabet inkluderer, at opfylde vores foreningsretlige forpligtelser samt at informere vores virke.

b) Retsgrundlag for behandlingen: 

Det lovlige grundlag for behandlingen af dine personoplysninger er aftalen om medlemskab samt de foreningsretlige forpligtelser, som vi er underlagt.

c) Opbevaringslængde 

Oplysninger opbevares i op til 5 år fra det regnskabsår, som de vedrører.   

d) Kategorier af modtagere

Oplysningerne håndteres i praksis af vores databehandlere. 

Dine kontaktoplysninger vil ikke blive overført til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisation, f.eks. FN, EU eller NATO.

e) Pligtmæssig information

Indsamlingen af personoplysninger er en forudsætning for medlemsskabet.

4.2 SOM DELTAGER PÅ SEMINAR ELLER KURSUS


Når du deltager i et kursus, seminar, f.eks. vores årlige Teaterseminar eller en workshop, anvender vi dine personoplysninger til at kontakte dig før, under og efter det pågældende arrangement.

a) Formål 
Formålet er at kunne informere deltagere med relevant information om det enkelte kursus, seminar eller workshop.

b) Retsgrundlag for behandlingen: 
Det lovlige grundlag for behandlingen af dine personoplysninger er aftalen om din kursusdeltagelse. Deling af dine kontaktoplysninger med de øvrige deltagere har vi baseret på en interesseafvejning. Vi har vurderet, at det er i deltagernes egen interesse at navn og organisation bliver delt med de tilmeldte.   

c) Opbevaringslængde 

Oplysninger opbevares i op til 5 år fra det regnskabsår, som de vedrører.   

d) Kategorier af modtagere

I de tilfælde, hvor der rundsendes deltagerlister, deles dine oplysninger med de øvrige deltagere i arrangementet.

 

Har du booket overnatning i forbindelse med arrangementet, deles dine oplysninger (navn og organisation) med det bookede hotel.


Derudover håndteres dine personoplysninger i praksis af vores databehandlere.

e) Pligtmæssig information

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for din deltagelse. Hvis du ikke ønsker at få delt dine oplysninger med de øvrige deltagere, så kontakt os venligst snarest muligt.

4.3. NÅR DU KØBER BILLETTER


Køber du billetter til et af vores arrangementer, behandler vi personoplysninger om dig.

a) Formål 

Det overordnede formål med behandlingen er at kunne indgå aftaler, sælge og levere billetter til dig. Derudover er formålet at kunne efterkomme vores retlige forpligtelser, som følger af bogføringsloven.

Vi bruger desuden de registrerede oplysninger til markedsføring og forretningsudvikling.

b) Retsgrundlag for behandlingen

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at indgå aftale med dig om salg og levering af teaterbilletter.

 

Efter teaterbilletterne er leveret, opbevarer vi oplysningerne for at kunne forfølge en legitim interesse, herunder at et eventuelt retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

Derudover er vi pålagt ved lov at opbevare oplysninger om billetsalget på baggrund af bogføringsloven.


c) Opbevaringslængde 

Oplysninger, der er relevante for markedsføring eller forretningsudvikling, anonymiseres eller slettes efter 2 år.

Oplysninger, der er relevante for bogføringen, slettes efter 5 år fra det år, transaktionen vedrører jf. bogføringsloven.


d) Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til vores databehandlere, herunder udbyderen af vores system til online billetsalg.  

Dine kontaktoplysninger vil ikke blive overført til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.

 

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO. 

e) Pligtmæssig information

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at billetsalget kan gennemføres.

4.4 NÅR DU FØLGER OS PÅ SOCIALE MEDIER 


Når du følger eller besøger vores sider på sociale medier, behandler vi personoplysninger om dig.

 

Udbyderne af de sociale medier vil være selvstændigt dataansvarlige for enhver efterfølgende behandling af dine personoplysninger til det pågældende sociale medies egne formål, ligesom vi vil være selvstændigt dataansvarlig for enhver behandling af personoplysninger uden for det sociale medies online platform. Det fælles dataansvar gælder således kun i indsamlingsfasen. Du kan læse mere om det enkelte sociale medies behandling af dine personoplysninger på det sociale medies eget site.


Afvikling af konkurrencer og aktiviteter på sociale medier
Vi anvender de sociale netværk til at markedsføre os, bl.a. ved at afholde konkurrencer eller andre former for aktiviteter, hvor vi via det pågældende sociale medier interagerer med dig. Ingen af de afholdte aktiviteter og konkurrencer er associerede med det pågældende sociale medie.

Når du deltager i en konkurrence eller en anden form for aktivitet på et socialt medie, der administreres af os, anvender vi dine personoplysninger til at kontakte dig i forbindelse med den pågældende aktivitet eller konkurrence.

 

a) Formål 

Formålet er at markedsføre vores virksomhed, produkter, services og vores aktiviteter.

b) Retsgrundlag for behandlingen

 

Det lovlige grundlag for behandlingen af dine personoplysninger er en interesseafvejning. Vi vurderer, at det er i vores legitime interesse at markedsføre os selv og vores ydelser.

 

c) Opbevaringslængde

Oplysningerne behandles så længe du følger vores side på det sociale medie eller har foretaget aktiviteter på vores side.

d) Kategorier af modtagere

 

Dine personoplysninger videregives til de sociale medier samt vores databehandlere, som i praksis håndterer behandlingen af oplysningerne.

e) Pligtmæssig information

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at du kan interagere med os på de sociale medier.

4.5 NÅR DU BESØGER VORES HJEMMESIDE


Vi har valgt ikke at have cookies på vores hjemmeside.
Du vil derfor ikke blive mødt med et cookiebanner eller samtykkeerklæring når du besøger vores hjemmeside.

 

Så du kan trygt kigge rundt på vores side. Vi følger dig ikke.

4.6 ANSØGERE


a) Formål

Det overordnede formål med behandlingen af personoplysningerne er at kunne rekruttere og ansætte kvalificeret personale.

b) Retsgrundlag for behandlingen: 

Behandlingen af personoplysninger sker almindeligvis af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for den mulige indgåelse af en ansættelseskontrakt.

 

I tilfælde af, at din ansøgning indeholder særlige kategorier af oplysninger, herunder eksempelvis helbredsoplysninger, vil behandlingen være baseret på det forhold, at du selv har offentliggjort dem over for os.

c) Opbevaringslængde 

Vi opbevarer dine oplysninger, herunder CV, ansøgning, etc. i op til 3 måneder, efter rekrutteringsforløbet er afsluttet.

 

Uanmodede ansøgning opbevares umiddelbart i 6 måneder.

d) Kategorier af modtagere

Vi videregiver dine personoplysninger til vores databehandlere, som håndterer oplysningerne i praksis.

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.

 

Oplysningerne overføres heller ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO. 

e) Pligtmæssig information

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at du kan søge en stilling hos os.   

4.7 NÅR DU ER ANSAT


Som ansat behandler vi oplysninger om dig.

a) Formål

Formålet er at kunne forestå den daglige personale- og lønadministration, herunder personalepleje og -udvikling, rekruttering og afvikling af ansættelsesforholdet.

b) Retsgrundlag for behandlingen: 

Behandling af personoplysninger kan have forskellige juridiske grundlag.

 

Nogle gange er behandlingen nødvendig af hensyn til opfyldelse af ansættelseskontrakten. Eksempelvis i forbindelse med udbetaling af løn.

 

Andre gange er behandlingen nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse. Det er for eksempel tilfældet ved:

 

·      Mødeadministration

·      Håndtering af mødereferater

·      Ledelsesrapportering

c) Opbevaringslængde 

Almindeligvis opbevares oplysningerne i 5 år fra ansættelsesforholdets ophør af hensyn til et eventuelt udestående.

 

Oplysninger, der er relevante af hensyn til bogføringsloven, opbevares også i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, de er knyttet til. Eksempelvis oplysninger om løn, udlæg, befordring o.l.

 

I tilfælde af arbejdsskadesager opbevares oplysningerne umiddelbart i op til 10 år.

d) Kategorier af modtagere

Der sker, i nogle tilfælde, videregivelse af personoplysningerne til offentlige myndigheder, eksempelvis i forbindelse med indrapportering til skat og revision.

e) Pligtmæssig information

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at ansættelsen kan finde sted.

4.8 SOM MEDLEM AF BESTYRELSEN


Som medlem af bestyrelsen, behandler vi oplysninger om dig.

a) Formål

Formålet er at håndtere pligter i forbindelse med drift af foreningen og at varetage foreningens interesser, herunder at kommunikere med foreningens interessenter. 

b) Retsgrundlag for behandlingen: 

Behandling af personoplysninger kan have forskellige juridiske grundlag.

 

Behandlingen kan være nødvendig af hensyn til opfyldelse af lovkrav stillet til foreninger, f.eks. information om bestyrelsesmedlemmer til fonde, forvaltninger og pengeinstitutter.

 

Andre gange er behandlingen nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse. Det er for eksempel tilfældet ved:

 

·      Mødeadministration

·      Håndtering af mødereferater

·      Ledelsesrapportering

·      Deltagelse i seminarer og kurser


c) Opbevaringslængde
 

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter formålet med behandlingen af dine oplysninger.

Oplysninger som vedrører foreningsarbejdet, opbevares i minimum 5 år under hensynstagen til den periode der er gældende i forhold til bestyrelsens ansvar.

d) Kategorier af modtagere

Der sker videregivelse af personoplysningerne til foreningens interessenter, herunder offentlige myndigheder, skat og revision og til bankinstitutter.

e) Pligtmæssig information

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at bestride en bestyrelsespost.